Blomsterranke

Kortprosa

Genreundervisning: Kortprosa

Lærer: Læs min kortprosa-analyse her, så er du allerede “klædt godt på” til forståelse af genren: “Kortprosa”. Læg specielt mærke til definitionen af genren. Denne genre er særlig og spændende, idet den kan bestå af blot ét ord. I dette undervisningsforløb vil jeg arbejde med ordet: “HJÆLP”

Undervisningsforløb: Forløbet er perfekt til 9. kl. og til deres læring/repetition af begreberne: PERSPEKTIVERING og RESEARCH. Det kan nemt bruges som træning i 7. + 8. kl og kan,  med omtanke og god lærerstyring, tilpasses yngre elever.

Forforståelse: Tag en grundig klassesnak om genren “kortprosa”: Hvad er kortprosa? Slyng ord ud i luften der kan betegnes som kortprosatekst (= stort set alle ord!) Fyld evt. tavlen med enkeltord, som er interessante for lærerne og eleverne.
Gennemgå definitionen af genren.

Målsætning:
At eleverne forstår genren: “Kortprosa”.
At de kan forstå og analysere kortprosa, her kun på ét ord.
At eleverne, i høj grad,  kan perspektivere og researche  ud fra teksten.
At de kan lave en mundtlig fremlæggelse, hvor de snakker i ca. 12 minutter om analysen.

Det vil være godt:
Hvis eleverne føler, at de lærer noget.
Hvis de er motiverede.
Hvis de føler glæde og medejerskab til opgaven.
At alle i gruppen arbejder godt.
Hvis der er flow i undervisningen.

Gruppedannelse:
Eleverne skal deles i hold. Læs mere her!

De 3 opgaver: (Som alle skal lave.)
Opgave 1 a: Mindmap over emnet: “HJÆLP”. Se billede herunder:

Mindmap kortprosa

Opgave 1 b: Alle punkter i jeres mindmap deles ind i emner: Her er mine emner: Skole, livet, politik, redning og  sundhedsvæsen. Jeres mindmap kan være helt anderledes, med andre emner. Se min inddeling herunder:

Emner kortprosa

Opgave 2: Arbejde grundigt videre med jeres mindmap samt research og perspektivering og ud fra denne lave en mundtlig analyse/fremlæggelse, hvor der snakkes i mindst 12 min. Tilføj andre ting fx scenarie, udstilling, billeder, powerpoint, prezi o. lign. Kun fantasien sætter grænser.
Bemærk: Her kunne I lave en gruppe med hvert af emnerne fra jeres mindmap.  Hver gruppe skal nu arbejde med emnet, som beskrevet ovenfor. De 12 minutters snak er ud fra, hvor længe man skal kunne snakke til afgangsprøven. Det er et godt pejlemærke og en god træning for eleverne.
__________________________________________________

Opgave 3: Lav en grundig skriftlig analyse over en kortprosatekst:
Fx “Hjælp”, “2 drenge leger i haven og spiller med en rød bold” eller “Syrien”. Brug hele min analysemodel samt det I har lært ved at lave opgave 1 og 2. Læs mere her!

Andre opgaver:
1: Lav en liste over enkeltord/få ord som I kan bruge i en “kortprosasammenhæng”:
FX: STOP, UNGDOMSLIV, POLITIK o. lign.

2: Formulér en opgave ud fra en synops som denne:
– Emne:
– Forundring:
– Planlægning: Opgavens indhold, udførelse, tidsforbrug og fremlæggelse.
– Udfør opgaven!
– Evaluering!
Bemærk: Denne opgave kan være 100% elevstyret. Kreativitet, kvalitet og selvstændigt arbejde er i centrum.

Evaluering:
Generelt om evaluering. Læs her!